Suport als ens locals durant el 2018

Amb l’objectiu de cooperar amb els ens locals de la demarcació de Barcelona en el desenvolupament, millora i consolidació de les seves polítiques de joventut, es van oferir 5 recursos a través de la convocatòria del Catàleg de Serveis de 2018.

  • Finançament en l’àmbit de joventut: es van atorgar ajuts per import de 1.200.000 euros a 244 ens locals.
  • Disseny de plans locals de joventut: es va atorgar suport per a l’elaboració del PLJ a 12 municipis. 
  • Eines per planificar les polítiques locals de joventut: es va concedir suport tècnic per a l’elaboració de 10 Plans d’actuació anual, 24 diagnosis prèvies al Pla Local de Joventut (PLJ) i 1 avaluació posterior al PLJ. 
  • Equipaments juvenils municipals: es va concedir suport tècnic per a l’elaboració de 18 projectes vinculats a equipaments juvenils
  • Tallers d’emancipació: es van atorgar 204 tallers a un total de 53 ens locals.

Durant l’any 2018 l’OPJ ha impulsat un grup de treball amb l’objectiu de definir l’abast del suport que els ens locals de la demarcació necessitarien rebre des de Diputació de Barcelona en relació als seus equipaments juvenils.

Al llarg de l’any s’han organitzat 18 accions formatives acumulant un total de 175 hores lectives, en que s’han acreditat 498 persones provinents de 114 ens locals i altres 31 entitats o altres ens de fora de la província.

Hem mantingut l’esforç per consolidar la presència de l’OPJ a les xarxes socials, arribant als 1.684 membres en la comunitat de pràctica en polítiques de joventut tag#joventut i 2.289 seguidors a twitter. En la mateixa línia, s’han ofert recursos mensuals per al treball amb joves vinculats a celebracions internacionals i destaquem la publicació de la web fem tec! on es poden consultar els materials corresponents a les quatre guies publicades fins el moment. També en referència a la difusió de les activitats fem tec! s’han realitzat 11 tallers en els que han participat 187 professionals de joventut de la província de Barcelona i s’està participant en el projecte IMPACT (Impact of entrepreneurship programs in young entrepreneurs’ skills acquisition), dins de la convocatòria Erasmus+ 2017 de projectes d’Associacions Estratègiques.

Trobareu més informació sobre aquests recursos i sobre la convocatòria del Catàleg de serveis 2019 a la web de l’Oficina del Pla Jove.