Els fonaments del disseny d'un Pla Local de Joventut

dimecres
19
09:30h
Setembre 2018
Data de finalització: dimecres, 19/09/2018 - 14:30

Objectius:

  • Adquirir els fonaments teòrics i pràctics per al disseny d'un PLJ.
  • Utilitzar les estratègies i eines per analitzar la diagnosi d'un PLJ i extreuren les conclusions i els elements clau per a l'elaboració del disseny del PLJ.
  • Reconèixer els recursos disponibles (tècnics, logístics, econòmics) al municipi per a la implementació del PLJ. 
  • Conèixer la metodologia per incorporar l'avaluació del PLJ en el seu disseny per a la seva posterior execució.
  • Disposar de coneixements per incloure la participació juvenil en el procés de disseny i mantenir la participació durant la implementació.

Continguts:

Conceptuals: El PLJ com a eina estratègica per al disseny de les polítiques de joventut
Procedimentals:
 1.El punt de partida la Diagnosi
    a. Anàlisi de les conclusions i identificació de necessitats
    b. Validació de les orientacions
    c. Establiment de prioritats
 2. La participació juvenil: com incorporar la participació juvenil a tot el procés de disseny
 3. La planificació estratègica. El disseny
    a. Objectius estratègics
    b. Línies estratègiques
    c. Programes, projectes i actuacions
    d. Metodologia
    e. Recursos, pressupost
 f. Comunicació, temporització
 g. Avaluació
Actitudinals: La importància del treball transversal i la participació juvenil en l'execució i disseny de les PPJJ. La planificació estratègica com a requisit previ a la intervenció en PPJJ.

1
Etiquetes:
#formació