Pla d'actuació territorial de polítiques de joventut 2016

La Direcció General de Joventut ha elaborat el Pla d'actuació territorial de les polítiques de joventut 2016 (PATJ 2016), el document que marca les prioritats i orienta les actuacions que el territori ha considerat que cal dur a terme per respondre a les necessitats de la joventut catalana aprovat recentment pel Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020.

El Pla d'actuació territorial de polítiques de joventut 2016 (PATJ-2016), parteix del Pla nacional de joventut de Catalunya 2020, com a marc estratègic de referència, però l'adapta a la mirada del món local. Recull les necessitats i prioritats detectades per les regidories de joventut i els consells comarcals, tant per avançar en la millora de les oportunitats de les persones joves, com en l'augment de la incidència (i l'impacte) de les polítiques de joventut locals. A partir d'aquestes prioritats el PATJ-2016 planteja les línies de treball a abordar conjuntament per part dels agents implicats al Projecte Territori durant els propers anys.  Així mateix, es proposen un seguit d'actuacions que poden ser implementades pels ens locals per assolir els objectius identificats, amb un caràcter orientatiu. Podeu trobar més informació seguint aquest enllaç.

Pla Nacional de Joventut 2020. El document és el fruit d'un procés de consulta i recollida de propostes desenvolupat amb els agents socials, institucionals i polítics amb l'objectiu d'elaborar de manera conjunta i consensuada el nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) 2020. Podeu trobar més informació seguint aquest enllaç.

Orientacions per a l'aplicació dels principis rectors del PNJCat en les polítiques locals de joventut. Document amb orientacions sobre l'aplicació a les polítiques locals de joventut dels quatre principis rectors que regeixen les polítiques de joventut segons el PNJCat: participació, transformació, qualitat i integralitat. Es donen orientacions de com es poden aplicar aquests principis com a criteris metodològics en les diferents fases de les polítiques de joventut, s'assenyala quines són les qüestions principals que cal tenir en compte per impregnar les polítiques de joventut locals d'aquests principis. Podeu trobar el document seguint aquest enllaç. Podeu trobar més informació seguint aquest enllaç.

1
Etiquetes:
recursos