Publicat el Catàleg de serveis 2022. Espai per compartir dubtes

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat, aquest 23 de desembre, el Catàleg de serveis de 2022 de la Xarxa de Governs Locals. En aquest Catàleg, l’Oficina del Pla Jove oferta quatre recursos amb termini de presentació de sol·licituds entre el 5 de gener i el 8 de febrer (mitjançant el Portal de Tramitació PMT, al qual s’accedeix des de l’accés restringit de la web de Diputació de Barcelona) i un suport econòmic en format fons de prestació que no requereix sol.licitud per part dels ens locals.

A continuació una breu explicació dels cinc recursos,  dels quals teniu més informació a l’enllaç: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/default#frm2

DIAGNOSI, DISSENY I AVALUACIÓ INTERMÈDIA DE PLANS LOCALS DE JOVENTUT

Suport material, en format taller online, que permet l’acompanyament a personal tècnic local per tal que adquireixin els recursos necessaris per a l'elaboració de la fase de diagnosi, disseny o d'avaluació intermèdia d'un pla local de joventut. Es pretén que, en acabar l'acompanyament, cada professional hagi pogut redactar, efectivament, la diagnosi, el disseny o l'avaluació intermèdia del seu pla local de joventut, segons la tipologia de recurs sol·licitada.

La sol·licitud d’aquest recurs és incompatible amb el recurs “Plans d’actuació anual de les polítiques locals de joventut”.

Requisits de concessió:

 • L’ens local ha de disposar d'un mínim d'una persona professional dedicada total o parcialment a les polítiques locals de joventut
 • Per a sol·licituds de Disseny, cal disposar de la diagnosi del PLJ, finalitzada (en un termini màxim dels darrers tres anys) o bé en elaboració, i adjuntar-la en realitzar el tràmit
 • Per a sol·licituds d’Avaluació intermèdia, cal que l’ens local es trobi en el primer, segon o tercer any d’implementació del PLJ

Procediment de concessió: concessió directa amb concurrència (subjecte a l’acompliment dels requisits publicats, condicionant la concessió a l’ordre de presentació definitiva de sol·licituds i la disponibilitat de recursos de l’OPJ).

PLANS D’ACTUACIÓ ANUAL DE LES POLÍTIQUES LOCALS DE JOVENTUT

Assessorament tècnic per a la planificació anual de les accions en joventut, tenint en compte els recursos i les prioritats dels ajuntaments de fins a 5.000 habitants. La sol·licitud d’aquest recurs és incompatible amb el recurs “Diagnosi, disseny i avaluació intermèdia de plans locals de joventut” i és també condició de sol.licitud no haver-se concedit el mateix recurs en cap de les dues anteriors edicions de Catàleg de serveis.

Requisits de concessió:

 • L'ens local ha de disposar d'un mínim d'una persona, a nivell tècnic o polític, coneixedora de la realitat juvenil del municipi i amb capacitat propositiva dins de l'ens local en el marc de l'elaboració d'un Pla d'actuació anual de les polítiques de joventut.

Procediment de concessió: concessió directa amb concurrència (subjecte a l’acompliment dels requisits publicats, condicionant la concessió a l’ordre de presentació definitiva de sol·licituds i la disponibilitat de recursos de l’OPJ).

EQUIPAMENTS JUVENILS MUNICIPALS

Assessorament tècnic per a l’elaboració de projectes relatius a la concepció, l'ús, la gestió o la dinamització d'equipaments juvenils municipals. La finalitat del recurs és que aquests equipaments esdevinguin una eina central en el desenvolupament de les polítiques de joventut dels ens locals. S’ofereixen 4 tipologies, amb sol·licitud incompatible entre si:

 • Pla d’usos
 • Pla de dinamització
 • Projecte de diversificació de persones usuàries
 • Pla de comunicació

Condicions de sol·licitud:

 • L'equipament ha de tenir un ús exclusiu per part de les persones joves,
 • L'ens local ha de disposar d'una partida econòmica en el pressupost destinada a l'equipament,
 • L’ens local ha de destinar com a mínim una persona professional a temps total o parcial a la dinamització de l'equipament,
 • No pot haver-se concedit el mateix recurs i tipologia en cap de les dues anteriors edicions de Catàleg de serveis.

Criteris de valoració (puntuació mínima 45):

 • Nombre d’habitants de l’ens local (màx 40 punts)
 • Grau de qualitat tècnica de l’actuació, en termes de concepció, planificació, execució i claredat expositiva (màx 60 punts)

Procediment de concessió: concurrència competitiva (subjecte a l’assoliment de la puntuació mínima dels criteris de valoració, condicionant la concessió a l’ordre de prelació resultant d’aplicar els criteris de valoració, i la disponibilitat de recursos de l’OPJ).

TALLERS D’EMANCIPACIÓ

Tallers de durada no superior a 2 hores, per a grups de màxim 25 persones.

S’ofereixen 4 tipologies de tallers, amb sol·licitud incompatible entre si, éssent 10 unitats el nombre màxim de tallers que pot sol.licitar cada ens local:

 • Taller per a joves amb la finalitat d'afavorir l'esperit emprenedor i l'autonomia juvenil, usant els materials "fem tec!"
 • Taller per a joves amb la finalitat de fomentar l'associacionisme juvenil
 • Taller per a joves amb la finalitat de promoure l'ús òptim de les tecnologies en la formació i la cerca de recursos
 • Taller per a professionals de joventut amb la finalitat de mostrar els continguts i possibles usos dels materials “fem tec!” 

Requisits de concessió:

 • Existència d’equipament adient on desenvolupar els tallers en el propi terme municipal (o la comarca, en cas de C.C.)
 • Vinculació dels tallers d’emancipació a les polítiques de joventut de l’ens local

Procediment de concessió: concessió directa amb concurrència (subjecte a l’acompliment dels requisits publicats, condicionant la concessió a l’ordre de presentació definitiva de sol·licituds i la disponibilitat de recursos de l’OPJ).

FINANÇAMENT EN L’AMBIT DE JOVENTUT

Suport econòmic destinat a consells comarcals i ajuntaments de més de 300 habitants (dades oficials del padró a 1 de gener de 2021), per a garantir la sostenibilitat de les polítiques de joventut i per a l'impuls de l'emancipació i l'autonomia juvenils. Respon a la tipologia de Fons de prestació, i per tant no requereix sol·licitud per part dels ens locals, i a més no estarà subjecte a cofinançament. Es preveu que aquest fons es pugui aprovar i comunicar pel Portal de Tramitació (PMT) durant el mes de març de 2022. Es podran justificar despeses de capítols 1, 2 i 4, executades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022. Per a gaudir de pagament avançat de l’import formalitzat, és necessari realitzar al PMT el tràmit d'Acceptació del recurs, un cop s’hagi rebut la notificació de la concessió.

Criteris d’assignació:

 • Equitat territorial (aportació fixa per a cada ajuntament beneficiari i per a cada consell comarcal)
 • Nombre de població jove, de 16 a 29 anys (aportació proporcional per a cada ajuntament beneficiari)
 • Nombre de municipis de fins a 300 habitants a la comarca (aportació proporcional per a cada consell comarcal)

Per a qualsevol aclariment en relació a aquests recursos del Catàleg 2022, us podeu posar en contacte amb l’OPJ a través de la bústia de correu o.plaj@diba.cat

1
Etiquetes:
catàleg