El 30 d'abril finalitzarà el termini per a l'acceptació del fons de prestació que permet rebre per avançat el finançament en l'àmbit de joventut

En el context actual d’empitjorament de les condicions econòmiques i socials de la població jove, l’Oficina del Pla Jove impulsa una línia d’actuació destinada a donar suport econòmic als ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Barcelona.

Es concreta en la creació d'un fons de prestació, aprovat per la Junta de govern de la Diputació de Barcelona el passat 25 de març. El fons totalitza un import de 1.656.416,33€ destinat a les polítiques de joventut dels ens locals a través de transferències dineràries. L'objectiu del fons és:

  • Reforçar els recursos humans dels ens locals dedicats a promoure i gestionar les polítiques de joventut.
  • Facilitar la realització de les activitats i accions recollides en els plans locals i comarcals de joventut, i en d’altres instruments de planificació.
  • Fer front a les noves necessitats sorgides, arran de la pandèmia, en l’àmbit de la població jove.
  • Potenciar polítiques innovadores en l’àmbit de joventut.

En són destinataris els 262 ajuntaments de més de 300 habitants (a excepció de Barcelona) i els 11 consells comarcals de la demarcació de Barcelona. Els criteris per determinar les aportacions a cada ens local són:

  • municipis: 2.500€ corresponent al criteri d'equitat territorial, i un import variable proporcional a la població jove empadronada d’entre 16 i 29 anys, amb un topall màxim de 25.000€ per ajuntament.
  • consells comarcals: 8.000€ corresponent al criteri d'equitat territorial, i un import variable proporcional al nombre de municipis de fins a 300 habitants existents a la comarca.

El Fons permet rebre per avançat l’import atorgat, prèvia acceptació expressa per part de l’ens local abans del 30 d'abril. Accés al document de concessió.