Construyendo la ciudadanía juvenil

Construyendo la ciudadanía juvenil. Marco teórico para las políticas de juventud y ciudadanía. Reflexió de Jorge Benedicto sobre les polítiques de joventut i la seva inclusió en les polítiques de ciutadania, amb l'objectiu de donar pautes i criteris als poders públics per tal de posar en marxa les seves polítiques.